КУПИ КУЌА - КУПИ ВО ХОТ-ХОТ

EkoKukja

Семејни еко куќи

Живеење во ЕКОлошка средина Ниско енергетски објекти Сеизмички најиздржливи објекти

EkoKukja

ЗАРАБОТИ СО ХОТ-ХОТ

Нашата градежна компанија Хот-Хот ви нуди можност со склучување на догоров за грдба со нашата компанија вие да станете член од нашиот Хот-Хот клуб.

EkoKukja

Купи куќа купи стан

ХОТ-ХОТ BASIC


Надоворешноста на објектот комплетно изработена како на фотографиите со фасада, врати, прозорци. Во внатрешноста на објектот спаѓаат: внатрешни преградни ѕидови обработени со тервол (изолација) и OSB плочи. Во изработка на објектите не спаѓа: електрична инсталација, водоводна и канализациона инсталација, обложување со гипс картон на внатрешните ѕидови, поставување на ламинат на подот, внатрешни (собни) врати и уредување на санитарен чвор.