Lisbon

Семејни еко куќи

Живеење во ЕКОлошка средина
Ниско енергетски објекти
Сеизмички најиздржливи објекти
Lisbon

ЗАРАБОТИ СО ХОТ-ХОТ

Нашата градежна компанија Хот-Хот ви нуди можност со склучување на догоров за грдба со нашата компанија вие да станете член од нашиот Хот-Хот клуб.
Lisbon

Купи куќа купи стан

Со цел да придонесе за поголем успех на акцијата купи куќа, купи стан хот-хот ги намалува цените за корисниците на тој проект од досегашните 295 е/м2 на 280е/м2.