Lisbon

Семејни еко куќи

Живеење во ЕКОлошка средина
Ниско енергетски објекти
Сеизмички најиздржливи објекти
Lisbon

ЗАРАБОТИ СО ХОТ-ХОТ

Нашата градежна компанија Хот-Хот ви нуди можност со склучување на догоров за грдба со нашата компанија вие да станете член од нашиот Хот-Хот клуб.
Lisbon

Купи куќа купи стан

ХОТ-ХОТ BASIC

Надоворешноста на објектот комплетно изработена како на фотографиите со фасада, врати, прозорци. Во внатрешноста на објектот спаѓаат: внатрешни преградни ѕидови обработени со тервол (изолација) и OSB плочи. Во изработка на објектите не спаѓа: електрична инсталација, водоводна и канализациона инсталација, обложување со гипс картон на внатрешните ѕидови, поставување на ламинат на подот, внатрешни (собни) врати и уредување на санитарен чвор.


Површина: 70,5m2 Цена: 13.900€
Површина: 75,5m2 Цена: 15.900€
Површина: 95m2 Цена: 18.900€
Повеќе →