Екологија


TIP 130


TIP 160


TIP 178


TIP 345

HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-

TIP 80

TIP 105

TIP 116

TIP 120

 

-КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ-
CITY

Секој купувач пред да потпише договор за купопродажба ќе мора на нотар да завери изјава за правилата и начинот на однесување во населбата. Изјавата ќе ги содржи следниве правила:
- Забрането нарушување на архитектонскиот изглед на објектите и оградите;
-Забрането доградување, надградување и проширување на објектите со кој би се нарушил изгледот на населбата;
-Забрането доградување и нарушување на архитектонскиот изглед на веќе поставените огради како главната ограда така и интерните огради помеѓу обjектите;
- Забрането поставување на огради во предниот дел на објектите каде што се влезовите на истите;
- Забрането чување на живина и добиток во населбата;
- Дозволено чување на домашни миленичиња во задниот затворен дел на дворот;
-Забрането садење на листопадни дрвја со големи крошни (заради отпадните листа кои би ги оштетиле базентите);
-Забрането паркирање на сопствените возила на улиците и тротоарите;
-Забрането оставање на градежен шут и стар мебел,разни хемикалии и се друго што не е отпад од домаќинство во контејнерите;
-Сметот во контејнерите ќе се фрла во точно определени термини и сметот мора да биде сместен во црни кеси за смет;
-Забрането вршење на сите услужни занаетчиски и производствени активности освен во објектите предвидени за таа намена;
-Забрането паркирање на комбиња,автобуси,камп приколки,камиони,глисери кои не можат да се паркираат во гаражата или пред неа во просторот предвиден за паркинг;
-Влезот во населбата за жителите ќе биде со чип-картички а за посетителите и гостите со претходно одобрување од домаќинот;
-Улиците и оградите на населбата ќе бидат покриени со видео мониторинг;
-Забрането палење на отворен оган освен во скарите,камините и фурните;
-Задолжително е плаќањето на надоместокот за обезбедување и одржување на улиците.