Екологија


TIP 130


TIP 160


TIP 178


TIP 345

HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT hot-hot HOT-HOT-

TIP 80

TIP 105

TIP 116

TIP 120

 

-КУПИ КУЌА-
КУПИ ВО

Од 1-II-2012 ss со цел да придонесе за поголем успех на акцијата купи куќа, купи стан ги намалува цените за корисниците на тој проект од досегашните 295 е/м2 на 280е/м2.
Куќа од 80м2 сега чини 22.400е
Куќа од 105м2 сега чини 29.400е
Повелете во нашите простории да ви изготвиме проектна документација, договор и да ви дадеме апликација за во банка.
Потребни документи за да аплицирате за изградба на куќа воss
-Имотен лист на ваше име (земјиштето од имотниот лист да е во градежен реон)
-Извод од катастерски план од oпштината
-Лична карта
-Останатите услови да бидат исполнети што ги бара проектот "КУПИ КУЌА - КУПИ СТАН" како
-Примањата да не надминуваат 900евра месечно
-Да немате недвижен имот (стан, куќа) на ваше име
(поточно информирајте се на http://www.kupikukakupistan.gov.mk)

kamata

* За моделот ПОЛОВИНА РАТА ратата после 5-та година е пресметана согласно моменталната каматна стапка за станбен кредит на Банката
* За моделот ПОЛОВИНА УЧЕСТВО ратата е направена согласно ЕУРИБОР +4,5 процентни поени